รหัสพื้นที่ ลาว

รหัสพื้นที่ของ ลาว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Xaisomboun023
2.Xiangkhoang061

รหัสพื้นที่ ลาว